***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน ศรีสงครามวิทยา

postheadericon เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน ศรีสงครามวิทยา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

1. นางสาวณัฐมนต์  คำขัน   ครู ชำนาญการ  กลุ่มสาระดิจิทัลและเทคโนโลยี เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์

2. นางวาสนา ทองพูน        ครู ชำนาญการ  กลุ่มสาระภาษาไทย เรื่อง แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R

3. นางนภาวรรณ พลเวียงธรรม  ครู ชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง การบอกตำแหน่งของวัตถุ


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2018 เวลา 11:16 น.)