***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องรายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201

postheadericon เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องรายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา นางพรศิลป์  กองสิงห์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ปีที่ศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้ภาษา   เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ด้านกระบวนการกับผลลัพธ์ เท่ากับ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม    อ32201 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จำนวน 48 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย      1) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิต ประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201 แบบแผนที่ใช้ในการศึกษา รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One–Group Pretest-Posttest Design) แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบที (t-test) แบบ Dependent Samples และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) แบบ One Sample

ผลการศึกษา พบว่า บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ด้านกระบวนการกับผลลัพธ์ E1/E2 เท่ากับ 85.26/82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 13.13 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 33.15) นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    มาก (=4.45, S.D.=0.50) และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนกับเกณฑ์ระดับมาก    สูงกว่าเกณฑ์ระดับมาก (ระดับ 4) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (บทคัดย่อ.doc)บทคัดย่อ.doc 40 Kb
 
Bangchak Oil Price J15